Video

Episode 3 Recap

Braxton Family Values

Season 1 - Episode 3

The ladies celebrate Toni’s birthday in Miami.