L.A. Hair

L.A. Hair
all new thurs 10/9C

Video

In the Chair – Episode 8

LA Hair

Season 1 - Episode 8

Kim reacts to Angela’s temper tantrum on the street.